in

Aramäisch

ICH BIN...

 

Ich bin Schöpfung

 

Ich bin Liebe

 

Ich bin Licht

 

Ich bin Demut

 

Ich vertraue/glaube

 

Ich vergebe

 

Ich bin Der/Die ich bin

 

 

ENO NO...

 

Eno no bogutho

 

Eno no chubo

 

Eno no bahro

 

Eno no makichutho

 

Kim heimnono

 

Kim msamchono

 

Eno no Eno