Ich lade Dich EIN DIch mit dem Aramäischen KLANG zu verbinden

Ich bin Schöpfung

 

Ich bin Liebe

 

Ich bin Licht

 

Ich bin Demut

 

Ich vertraue

 

Ich vergebe

 

Ich bin

 

 

Eno no bogutho

 

Eno no chubo

 

Eno no bahro

 

Eno no makichutho

 

Kim heimnono

 

Kim msamchono

 

Eno no